Ôn thi đấu thầu

This quiz is automatically created to help you get started. It will be created only once.

1. Nhà thầu phải độc lập với nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu khi áp
dụng hình thức lựa chọn nhà thầu nào?

 
 
 
 

2. Việc đánh giá nhà thầu đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu thuộc nội dung đánh giá
về:

 
 
 
 

3. Trường hợp nào sau đây không có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu?

 
 
 
 

4. Hai nhà thầu A, B cùng, có vốn góp của Tổng công ty X trên 30% và cùng tham dự đấu
thầu rộng rãi gói thầu xây lắp có vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh hay không

 
 
 

5. Nhà thầu đã thực hiện công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án đầu tư xây dựng
công trình được phép tham dự thâu gói thâu:

 
 
 
 

6. Nhà thầu A và nhà thầu B (nhà thầu B nắm 35% cỗ phần của nhà thầu A) có được cùng
tham dự thầu trong một gói thầu không?

 
 
 

7. Trường hợp hủy thầu, hồ sơ liên quan được lưu giữ trong khoảng thời gian bao lâu, kế từ khi ban hành quyết định hủy thầu?

 
 
 
 

8. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng và đủ điều kiện áp dụng
hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư có được chỉ định cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp vừa
hay không?

 
 
 

9. Đối với dự án đầu tư phát triển, trường hợp nào sau đây được áp dụng hình thức chỉ
định thầu?

 
 
 
 

10. Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng, nhà thầu được đề nghị
chỉ định thầu phải đáp ứng, điều kiện nào sau đây:

 
 
 

11. Đối với nhà thầu là tổ chức, nội dung nào sau đây không phải là tiêu chí đánh giá về tư cách hợp lệ của nhà thầu?

 
 
 
 

12. Việc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập
hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
hay không?

 
 
 

13. Một trong các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với việc mua sắm hàng năm các thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm dùng nguồn vốn chỉ thường xuyên là: