Ôn thi đấu thầu

This quiz is automatically created to help you get started. It will be created only once.

1. Hồ sơ mời thầu yêu cầu thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Thời điểm đóng thầu là 9h00 ngày 31/7/2016, thời điểm mở thầu là 9h30 ngày 31/7/2016. Trường hợp nào dưới đây đáp ứng yêu cầu về thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu?

 
 
 
 

2. Việc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát cho công trình mà mình đã lập
hồ sơ thiết kế kỹ thuật có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
hay không?

 
 
 

3. Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn có giá gói thầu 700 triệu đồng theo phương pháp giá cố định. Sau khi đánh giá, nhà thầu A có điểm kỹ thuật 80/100 điểm; có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 650 triệu đồng. Nhà thầu B có điểm kỹ thuật 85/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 700 triệu đồng. Nhà thầu C có điểm kỹ thuật 95/100 điểm, có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch là 720 triệu đồng (các nhà thầu không có thư giảm giá). Hỏi nhà thầu nào được xếp thứ nhất?

 
 
 

4. Giá trị của bảo đảm dự thầu đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ là bao nhiêu % giá gói thầu?

 
 
 

5. Sau lễ mở thầu, nhà thầu được phép làm gì trong các trường hợp dưới đây?

 
 
 
 

6. Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc trường hợp sau

 
 
 

7. Khi nộp hồ sơ dự thầu đối với đấu thầu qua mạng, nhà thầu có cần phải đính kèm bản chụp (scan) tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của mình hay không?

 
 

8. Bảo đảm dự thầu được thực hiện bằng các biện pháp:

 
 
 
 

9. Nội dung nào sau đây là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên:

 
 
 
 

10. Chủ đầu tư X tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình Y theo phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Hỏi chủ đầu tư X nên quy định tỷ trọng điểm về kỹ thuật là bao nhiêu % tổng số điểm của thang điểm tổng hợp cho phù hợp ?

 
 
 
 

11. Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, không được vi phạm quy định nào dưới đây?

 
 
 
 

12. Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu sẽ bị loại trong trường hợp nào dưới đây?

 
 
 
 

13. Nhà thầu liên danh A và B thực hiện bảo đảm dự thầu riêng rẽ tương ứng với tỷ lệ % khối lượng công việc đảm nhận trong liên danh. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên liên danh B vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến bị tịch thu bảo đảm dự thầu. Hỏi trong trường hợp này bên mời thầu xử lý như thế nào?

 
 
 

14. Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính và đáp ứng yêu cầu. Chủ đầu tư có phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không?

 
 
 

15. Ban quản lý dự án A trực tiếp thực hiện công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu X mà mình làm chủ đầu tư. Chi phí thẩm định mà Ban quản lý dự án A được nhận trong trường hợp này là bao nhiêu?

 
 
 
 

16. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu thì có được nêu nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa trong hồ sơ yêu cầu hay không?

 
 
 

17. Dự án nào sau đây là dự án đầu tư phát triển

 
 
 

18. Nhà thầu A có 25% số lao động là nữ giới, nhà thầu B có 30% số lao động là thương binh cùng tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn. Nhà thầu nào được hưởng ưu đãi?

 
 
 

19. Gói thầu mua sắm hàng hóa áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, khi đánh giá về giá, tổ chuyên gia tách riêng phần chi phí về thuế, phí, lệ phí mà nhà thầu đã chào trong hồ sơ dự thầu và không đưa phần chi phí này vào để so sánh xếp hạng nhà thầu. Việc tổ chuyên gia đánh giá như thế là …?

 
 
 

20. Thương thảo hợp đồng trước khi trình kết quả lựa chọn nhà thầu: